Els principis bàsics de ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS, són aconseguir la plena satisfacció de les expectatives dels nostres clients i garantir la seguretat i salut de tots els treballadors. A aquest efecte, perseguim l’estricte compliment dels requisits del client, tant dels legals i reglamentaris aplicables, com els quals subscriu ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS, integrant l’activitat preventiva en totes les actuacions i a tots els nivells de l’organització, així com millorant dia a dia l’eficàcia i eficiència de tots els processos en els aspectes de

qualitat, mig ambient seguretat i salut en el treball.
Per aconseguir la plena confiança dels clients i garantir unes adequades condicions de seguretat i salut per als nostres treballadors, ROIG CONSTRUCCIONS I SERVEIS aporta els recursos humans i tècnics competents i la metodologia d’acció i de prevenció coherent amb els requisits i els objectius, per garantir l’acompliment dels compromisos adquirits així com els requisits legals i reglamentaris subscrits per l’empresa.

CERTIFICATS DE PROCESSOS:

– Certificat de Qualitat ISO 9001:2015
– Certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001:2015

 

 

 

Membre de la Càmera de Contractistes d’Obres de Catalunya, Gremi de Constructors de Barcelona, i Gremi d’Instal·ladors de Sabadell.

roig construcciones certificaciones

Així ROIG, CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L. orienta la seva gestió als models de les normes ISO 9001-ISO 14001 i fomenta l’ús de tècniques de planificació, de control i de prevenció en la qualitat, medi ambient i la seguretat, amb la finalitat d’assegurar:
– La qualitat en l’execució de les obres per aconseguir els nivells qualitatius establerts, amb estricta observança de la reglamentació vigent legal i ambiental, en els terminis convinguts.
– La qualitat en els serveis complementaris i el lliurament final d’acord a les garanties contractades.
– Un treball segur mitjançant l’aplicació de totes les mesures preventives associades als riscos detectats estricta aplicació de la Llei 31/1995 i les normatives que es deriven.
– Analitzar i valorar els aspectes ambientals per identificar els significatius, establint mesures que siguin necessàries.
– Atendre les comunicacions de les parts interessades.
– Minimitzar la generació de residus.
ROIG, CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L. valora de forma cabdal la implicació permanent de tot el seu personal i, a tal fi, en potència la

formació continuada, la cultura preventiva i la comunicació i el treball en equip. I també propicia la seva participació activa en la implantació de nous processos i en la resolució de problemes per aconseguir una millora contínua de la qualitat, de la productivitat i per tant de la competitivitat de l’empresa. Impulsar el compromís de millora contínua d’aquest sistema de gestió i prevenir la contaminació.
ROIG, CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L també considera de la màxima importància la cooperació fidel dels seus proveïdors, als quals exigeix el mateix grau de competència professional i de compromís en matèria de qualitat i seguretat que al seu personal. Així els selecciona a partir de criteris d’avaluació global de la seva organització i dels productes i serveis que ofereix. Difusió d’aquesta Política en totes les àrees de l’organització, per progressivament involucrar mitjançant la formació i l’entrenament adequat de tota la plantilla.
El desenvolupament d’aquesta política es duu a terme amb l’establiment d’objectius i el consegüent desenvolupament de plans d’accions per aconseguir-los, amb l’aplicació del sistema integrat de gestió de la qualitat i la seguretat.