Edifici plurifamiliar Tetuan 31

Rehabilitació parcial de l’edifici i increment d’una planta

TIPOLOGIA

Rehabilitació

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

Desembre 2021

DURADA

6 mesos

LOCALITZACIÓ

Barcelona

Rehabilitació parcial d’un edifici plurifamiliar d’habitatges d’AAA Barcelona situat en la plaça Tetuan 31 de Barcelona. Construcció d’una planta nova i renovació completa de les zones comunes, ascensor, façanes i patis.

Nova remunta

Com a particularitat, ROIG ha hagut d’afrontar el projecte de remunta per a construir una nova planta en aquest edifici que comptava inicialment amb PB+5.

El factor principal en tot projecte de remunta és el pes que afegeix la nova construcció a l’estructura existent.

L’estructura existent està constituïda per murs d’obra de fàbrica de maó massís de 30 cm de gruix en la façana i de 15 cm en els murs interiors i mitgers.

A la façana principal, hi ha un total de 4 murs perpendiculars; les dues mitgeres i les parets d’obra de càrrega del nucli d’escales i pati. En la part posterior, trobem un mur longitudinal i murs paral·lels en la façana principal i posterior. L’estructura horitzontal de l’edifici està composta per forjats unidireccionals de bigues metàl·liques.

ROIG ha construït la remunta amb estructura lleugera, metàl·lica i prefabricada, modular, coberta amb un acabat lleuger amb panells tipus sandvitx SWH. S’ha projectat la planta com una addició de mòduls semblants, de tal manera que es puguin semblar en sec en obra.

Per a la implementació de la remunta que conforma la quarta planta, abans s’ha eliminat el terrat de coberta, aixecant directament sobre els cairats de forjat mitjançant envans conillers paral·lels als cairats, i mantenint el forjat en la zona de terrassa.

En l’actualitat, l’edifici en qüestió disposa d’un total d’11 habitatges residencials, amb la instal·lació d’aire condicionat i calefacció, mitjançant bomba de calor.

La característica més destacable del pis rehabilitat és l’enorme saló. Amplitud i altura de sostres, amb volta catalana acuradament recuperada. També compta amb cuina perfectament dissenyada i equipada amb tot el necessari, així com dos banys complets.

PROJECTES
RELACIONATS