LIDERANT EL CAMÍ DE LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA

“La implantació del LEAN Construction reporta millores en: productivitat, costos, qualitat, seguretat i temps, amb més capacitat de reacció enfront dels canvis cada vegada més freqüents del mercat, amb un efecte de major lliurament de valor al client ”

Juan Felipe Pons

Consultor LEAN Construction

A ROIG integrem la metodologia LEAN per a la gestió dels nostres projectes. Un sistema basat en un treball col·laboratiu, on tots els agents que intervenen en un projecte treballen amb una visió global i uns objectius clars per a planificar de manera exhaustiva, optimitzar els recursos i el talent, i controlar la producció i el lliurament final

LPS, BIM Y IDP: L’ECOSISTEMA
DEL LEAN CONSTRUCTION

La metodologia LEAN implica treballar amb diferents eines com el Last Planner System (LPS), el Building Information Modeling (BIM) i el Integrated Project Delivery (IPD).

COL·LABORACIÓ, COMPROMÍS I TRANSPARÈNCIA: LES CLAUS DE L’ÈXIT

Last Planner® System es basa en compromisos Es tracta d’un sistema en el qual els últims planificadors mesuren i analitzen el nivell de compliment dels seus compromisos sobre el pla de producció setmanal, s’identifiquen i resolen les restriccions. S’eliminen activitats que no afegeixen valor i s’analitza la causa arrel dels problemes, la qual cosa contribueix a generar un flux continu de treball i obtenir un aprenentatge ràpid.

Last Planner® System s’inicia amb un programa mestre i segueix amb diferents fases de planificació – planificació per fases, planificació Intermèdia, planificació setmanal – en les quals existeix un continu procés d’aprenentatge.

Last Planner® System, un sistema basat en 5 elements

01. Metodologia

És una metodologia, la seva implantació segueix un pas a pas clarament definit.

02. Estàndards i eines

Aquesta implantació requereix d’uns estàndards, rutines i reunions periòdiques de planificació i eines.

03. Millora contínua

Porta implícit un procés de millora contínua, mesurant periòdicament una sèrie d’indicadors, analitzant la causa arrel dels problemes i realitzant una sèrie d’accions quan els resultats no són els esperats.

04. Organització

Per a la seva implantació requereix d’una estructura organitzacional i un temps assignat de dedicació.

05. Mentalitat

El Last Planner® System requereix d’un canvi de mentalitat respecte a la gestió tradicional de projectes

La tecnologia i la digitalització al servei de la construcció col·laborativa

L’innovador mètode de treball BIM (Building Information Modeling) que, a través d’una plataforma digital i mitjançant eines de treball en formats 3D, integra i centralitza la informació actualitzada de tots els agents que intervenen en el projecte.

BIM ens permet, a més, modificacions a temps real, automatitzant tots els paràmetres i, com a conseqüència, augmentant de manera considerable el grau de personalització i adequació del projecte a les necessitats del client.

PROJECTES AMB
METODOLOGIA LEAN