Promoció Migdia a Girona

Edifici plurifamiliar de 50 habitatges

TIPOLOGIA

Obra nova / residencial

SUPERFÍCIE

LLIURAMENT

Octubre 2023

DURADA

16 mesos

LOCALITZACIÓ

Girona

De la mà de Loiola, iniciem les obres de la promoció Migdia, un nou edifici plurifamiliar de 50 habitatges situat en el barri Eixample Sud de la ciutat de Girona. Durant el primer trimestre del 2022, ja duem a terme els treballs previs d’enderrocament i desmuntatge de les edificacions existents, dues naus segregades destinades a tallers automobilístics.

El bloc es compon d’una planta soterrània destinada a aparcament i trasters, planta baixa i tres plantes superiors. A l’interior, el bloc es distribueix a parts iguals entre dues escales independents, 25 habitatges amb accés pel Carrer Sant Miquel i les altres 25 pel Carrer Santiago. En la planta baixa se situaran habitatges lluminosos amb una, dues i tres habitacions que comptaran també amb grans terrasses. A la resta de plantes, trobarem habitatges de dues i tres habitacions dotades de balcó.

Fonaments i estructura

La fonamentació de l’edifici està prevista amb daus superficials, enriostades al dau corregut perimetral del mur de contenció executat per dames. La resta d’estructura, es realitzarà amb formigó armat mitjançant pilars i forjats reticulars bidireccionals, sent l’últim forjat una llosa armada inclinada que sustentarà la coberta de teula de dos aiguavessos.

Sistema de condicionament i instal·lacions

Seguint el compromís amb el medi ambient, destacar que els habitatges de l’edifici s’han previst d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària (ACS), calefacció i climatització mitjançant aerotèrmia. A banda, es disposarà de tota la instal·lació de sanejament, lampisteria, ventilació, electricitat i telecomunicacions que fixa la normativa actual.

Acabats

La façana de l’edifici s’ha previst amb maó cara vista en tota la seva superfície, combinant diferents tonalitats de maó i algun drap arrebossat acabat pintant. L’aïllament de façana es realitzarà pel seu interior mitjançant un projectat de morter hidròfug per a garantir la impermeabilització de l’envolupant, i el posterior extradossat amb llana de roca per a aïllar tèrmicament l’edifici de l’exterior. Els tancaments exteriors estan plantejats amb perfils d’alumini i vidres amb cambra per a trencament del pont tèrmic.

Les divisòries interiors estan previstes amb plaques de guix laminat pintat, els paviments seran de gres en zones humides com a banys i cuines, i parquet en la resta d’habitatge. Alhora, les parets de les zones humides inclouran un revestiment ceràmic addicional.

Metodologia LEAN

Per a la realització de l’obra, ROIG aplicarà la Metodologia LEAN CONSTRUCTION. Una dinàmica ja habitual amb la qual, de manera col·laborativa amb tots els agents que participaran en el desenvolupament d’aquest projecte, els permetrà complir tots els seus objectius de temps i qualitat.

PROJECTES
RELACIONATS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress