Edifici residencial a Madrid

Reestructuració general i ampliació

TIPOLOGIA

Obra nova

SUPERFÍCIE

1.680m2

LLIURAMENT

Juliol 2024

DURADA

14 mesos

LOCALITZACIÓ

Madrid
Ampliació edifici residencial a Madrid

L’equip de ROIG treballa en la reestructuració general i ampliació d’un edifici residencial, propietat del Grup Persepolis Investments, situat al Carrer Múrcia 6 de Madrid. Per realitzar aquest projecte, ROIG treballa de forma col·laborativa amb els arquitectes Iván García Cardenal i Gonzalo Gutiérrez Araujo dels Estudis Natureback Design i GONZALOGA.

Nou volum i distribució

La parcel·la destaca pels seus 447,98 m² de superfície amb un edifici principal que consta de planta baixa i primera, mentre que el volum d’ampliació està format per una segona, tercera, quarta, cinquena i sisena planta, a més d’un soterrani per completar la dotació obligatòria de places d’aparcament i acollir l’espai d’instal·lacions.

Característiques tècniques dels apartaments

Tots els apartaments consten d’un únic espai saló-cuina-dormitori i alguns d’ells compten amb terrassa privada. Un d’ells s’ha disposat com a allotjament accessible.

Les portes d’entrada als habitatges i apartaments seran blindades, amb pany de seguretat i lector de targetes. Les cuines aniran dotades d’un conjunt d’armaris alts i baixos de tauler de melamina en color blanc amb electrodomèstics bàsics. Els banys estan dotats de lavabo, vàter i dutxa.

El sistema de separació serà amb tabiqueria autoportant mitjançant perfileria d’ acer galvanitzat i doble placa de cartró guix. Entre habitatges es disposarà d’ un envà d’estructura doble arriostrat. Pel que fa als acabats, es col·locarà tarima de fusta laminada de roure a les zones d’estar i els dormitoris. Les zones humides aniran amb acabat de gres porcelànic. Als apartaments verticals de banys i lavabos es col·locarà rajola de gres porcelànic de gran format.

Intervenció a la façana

En tot moment es busca respectar i posar en valor els elements catalogats de restauració obligatòria, per tal de mantenir les característiques arquitectòniques, formals i elements decoratius.  Per aquest motiu, el projecte contempla la restauració de la façana i posada en valor dels elements arquitectònics que caracteritzen l’edifici, eliminant qualsevol impacte negatiu. La façana principal anirà coberta per una pell composta per panells fixos i mòbils de llistons verticals de fusta, fixats a una subestructura d’acer. Disposarà d’elements de control solar mòbils que pivotaran sobre un eix fixat a la subestructura, segons els diferents graus d’ obertura.

A les plantes superiors, la façana anirà acabada mitjançant tauler composite TRESPA o similar imitació fusta, del mateix color que la gelosia exterior. La façana posterior es realitzarà mitjançant sistema tipus “aquapanel”, sistema SATE i acabat en morter monocapa, i trasdossat interior de panell autoportant, amb aïllament de llana mineral entre els perfils del sistema de cartró guió.

Estalvi d’energia i sostenibilitat

El projecte contempla en tot moment l’ús racional de l’energia, reduir a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part d’ aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable. Per a això, l’edifici disposarà d’una envolupant que limitarà adequadament la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús de l’ edifici i del règim d’estiu-hivern. Les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduiran el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials.  

L’edifici també comptarà amb un sistema de regulació que optimitzarà l’aprofitament de la llum natural. La generació d’ ACS i d’ aigua calenta per a calefacció s’ efectuarà mitjançant un sistema híbrid de geotèrmia i aerotèrmia.

D’altra banda, la coberta de les terrasses es trobarà impermeabilitzada i comptarà amb els pendents necessaris cap a clavegueres per a la recollida d’aigües pluvials.

PROJECTES
RELACIONATS